Заполняем платежки по-новому с легкой руки Миндоходов…

Автор: Администратор 18.11.2013

Появился новый порядок заполнения  платежек (утвержден Приказом Миндоходов № 609 от 22.10.2013 г., вступит в силу с даты публикации). Порядок 5.11.2013 г. был зарегистрирован в Минюсте- так что вступит в действие сегодня-завтра.

Порядок будет применяться при заполнении поля “Назначение платежа” в платежках  при:

Примеры заполнения поля  “Назначение платежа” расчетного документа

Пусть код ЕГРПОУ: 20120559.

При уплате НДС: *;101;20120559;ПДВ за березень;;;

При уплате ЕСВ: *;101;20120559;ЄСВ за березень;;;

…..

В поле №3 печатается один из следующих реквизитов :

а ) код клиента по ЕГРПОУ ( дополняется слева нулями до восьми цифр, если значимых цифр меньше 8 ) ;

б) регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов – физического лица ( всегда имеет 10 цифр ) или серия и номер паспорта гражданина Украины , если плательщик по своим религиозным убеждениям отказался от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и сообщил об этом соответствующий орган Министерства доходов и сборов Украины (далее – Миндоходив ) и имеет соответствующую отметку в паспорте ;

в ) регистрационный ( учетный) номер налогоплательщика , который присваивается Миндоходив ( всегда имеет 9 цифр ) ;

в случае осуществления налогоплательщиком – юридическим лицом платы за обособленное подразделение печатается код ЕГРПОУ обособленного подразделения , за который осуществляется такая уплата ; печатается код вида уплаты ( формат ссс – трехзначное число)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства доходів і зборів України
22.10.2013 р. N 609

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
05 листопада 2013 р. за N 1878/24410

Порядок
заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів

1. При сплаті (стягненні) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок), здійсненні бюджетного відшкодування податку на додану вартість, поверненні помилково або надміру зарахованих коштів поле “Призначення платежу” розрахункового документа заповнюється таким чином:

поле N 1:

друкується службовий код (знак) “*” (ознака платежу);

поле N 2:

друкується розділовий знак “;”;

друкується код виду сплати (формат ссс – тризначне число);

поле N 3:

друкується розділовий знак “;”;

друкується один з нижченаведених реквізитів:

а) код клієнта за ЄДРПОУ (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8);

б) реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи (завжди має 10 цифр) або серія та номер паспорта громадянина України, якщо платник через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган Міністерства доходів і зборів України (далі – Міндоходів) і має відповідну відмітку у паспорті;

в) реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється Міндоходів (завжди має 9 цифр);

у разі здійснення платником податків – юридичною особою сплати за відокремлений підрозділ друкується код за ЄДРПОУ відокремленого підрозділу, за який здійснюється така сплата;

поле N 4:

друкується розділовий знак “;”;

друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу в довільній формі. Кількість знаків, ураховуючи зазначені вище поля і розділові знаки, обмежена довжиною поля “Призначення платежу” електронного розрахункового документа системи електронних платежів Національного банку України, при цьому використання символу “;” не допускається;

у разі сплати платежу до бюджету в іноземній валюті обов’язково вказується код класифікації доходів бюджету.

У разі здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість (далі – відшкодування ПДВ), повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету за висновками територіальних органів Міндоходів, поля N 5 та N 6 заповнюються таким чином:

поле N 5:

друкується розділовий знак “;”;

друкується дата висновку, на підставі якого здійснюється відшкодування ПДВ або повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету (формат – ДД.ММ.РРРР). Платником податків поле N 5 не заповнюється;

поле N 6:

друкується розділовий знак “;”;

друкується номер висновку, на підставі якого здійснюється відшкодування ПДВ або повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету. Платником податків поле N 6 не заповнюється;

поле N 7:

друкується розділовий знак “;”;

резервне поле. Заповнюється платниками податків та/або органами Державної казначейської служби України (органами Міндоходів) у разі здійснення розрахунків згідно з окремими рішеннями Кабінету Міністрів України тощо. Зазвичай не заповнюється.

У разі погашення податкових векселів (податкових розписок) коштами при заповненні розрахункового документа в резервному полі необхідно проставляти номер векселя.

2. При заповненні полів не допускаються пропуски (пробіли) між словами та службовими знаками.

3. Приклади заповнення поля “Призначення платежу” в розрахунковому документі:

а) сплата суми грошового зобов’язання з ПДВ підприємством “Маяк”, що має код за ЄДРПОУ 20120559:

* ;101 ;20120559 ;ПДВ за березень ; ; ;
1 2 3 4 5 6 7

1 – службовий код (“*”);

2 – код виду сплати (“101″ – сплата суми податків і зборів / єдиного внеску);

3 – код за ЄДРПОУ платника, який здійснює сплату (підприємство “Маяк”, що має код за ЄДРПОУ 20120559);

4 – друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу;

5 – не заповнюється;

6 – не заповнюється;

7 – не заповнюється;

б) сплата підприємством “Прилад” суми грошового зобов’язання з податку на прибуток підприємств за відокремлений підрозділ “Космос”, що має код за ЄДРПОУ 30110239:

* ;101 ;30110239 ;податок на прибуток за 2 кв. за відокремлений підрозділ “Космос” ; ; ;
1 2 3 4 5 6 7

1 – службовий код (“*”);

2 – код виду сплати (“101″ – сплата суми податків і зборів / єдиного внеску);

3 – код за ЄДРПОУ платника, за якого здійснюється сплата (підприємство “Космос”, яке має код за ЄДРПОУ 30110239);

4 – друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу;

5 – не заповнюється;

6 – не заповнюється;

7 – не заповнюється;

в) повернення коштів (надміру сплаченої суми) платнику податків органами Державної казначейської служби України за платіжними дорученнями, сформованими на підставі висновків територіальних органів Міндоходів.

Приклад заповнення поля “Призначення платежу” у разі повернення платнику (підприємство “Маяк”, що має код за ЄДРПОУ 20120559) коштів, надміру сплачених за податком на прибуток. Платіжне доручення оформлене на підставі висновку від 15 березня 2013 року N 255:

* ;107 ;20120559 ;повернення надміру сплаченої суми податку на прибуток ;15 березня 2013 року ;255 ;
1 2 3 4 5 6 7

1 – службовий код (“*”);

2 – код виду сплати (“107″ – повернення сум податків і зборів, помилково або надміру зарахованих до бюджету / єдиного внеску);

3 – код за ЄДРПОУ платника, якому повертаються кошти (підприємство “Маяк”, що має код за ЄДРПОУ 20120559);

4 – друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу;

5 – дата реєстрації висновку (“15 березня 2013 року”);

6 – реєстраційний номер висновку (“255″);

7 – не заповнюється;

г) перерахування коштів (надміру сплаченої суми) з одного бюджетного рахунку на інший органами Державної казначейської служби України за платіжними дорученнями, оформленими на підставі висновків територіальних органів Міндоходів.

Приклад заповнення поля “Призначення платежу” у разі перерахування коштів, сплачених за податком на прибуток, у рахунок сплати ПДВ підприємством “Маяк”, що має код за ЄДРПОУ 20120559. Платіжне доручення оформлене на підставі висновку від 15 березня 2013 року N 625:

* ;108 ;20120559 ;перерахування коштів з податку на прибуток у рахунок ПДВ ;15 березня 2013 року ;625 ;
1 2 3 4 5 6 7

1 – службовий код (“*”);

2 – код виду сплати (“108″ – перерахування коштів з одного рахунку на інший);

3 – код за ЄДРПОУ платника, за яким здійснюється перерахування коштів (підприємство “Маяк”, що має код за ЄДРПОУ 20120559);

4 – друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу;

5 – дата реєстрації висновку (“15 березня 2013 року”);

6 – реєстраційний номер висновку (“625″);

7 – не заповнюється;

ґ) відшкодування ПДВ за висновками територіальних органів Міндоходів.

Приклад заповнення поля “Призначення платежу” у разі відшкодування ПДВ підприємству “Космос” (код за ЄДРПОУ 15120560) згідно з висновком від 19 квітня 2013 року N 125:

* ;110 ;15120560 ;відшкодування ПДВ за декларацією за березень ;19 квітня 2013 року ;125 ;
1 2 3 4 5 6 7

1 – службовий код (“*”);

2 – код виду сплати (“110″ – відшкодування ПДВ на рахунок платника);

3 – код за ЄДРПОУ платника, який здійснює сплату (підприємство “Космос”, що має код за ЄДРПОУ 15120560);

4 – друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу;

5 – дата реєстрації висновку (“19 квітня 2013 року”);

6 – реєстраційний номер висновку (“125″);

7 – не заповнюється;

д) сплата платежу (без ПДВ) до бюджету за оренду державного майна за договором оренди, укладеним між державним підприємством (установою, організацією) та господарським товариством (фізичною особою – підприємцем) за погодженням з органом приватизації (для кодів класифікації доходів бюджету 22080200, 22080300).

Приклад заповнення поля N 4 “Призначення платежу”:

*22080200*00000000*11111111*N 150* 05.07.2013*22222222*1*
*22080300*00000000*11111111*N 150* 05.07.2013*22222222*1*
*22080200*00000000*3333333333*N 150* 05.07.2013*22222222*1*
*22080300*00000000*3333333333*N 150* 05.07.2013*22222222*1*
1 2 3 4 5 6 7

22080200, 22080300 – коди класифікації доходів бюджету;

00000000 – код за ЄДРПОУ орендодавця;

11111111 – код за ЄДРПОУ орендаря – юридичної особи, 3333333333 – реєстраційний номер облікової картки платника податків орендаря – фізичної особи – підприємця;

N 150 – номер договору оренди;

05.07.2013 – дата укладання договору оренди;

22222222 – код за ЄДРПОУ органу приватизації;

1 – орендна плата (вид платежу: 1 – орендна плата, 2 – пеня, 3 – авансовий платіж, завдаток);

е) сплата платежу (без ПДВ) до бюджету за оренду державного майна за договором оренди, укладеним між органами приватизації та господарським товариством (фізичною особою – підприємцем).

Приклад заповнення поля N 4 “Призначення платежу”:

*22080100*11111111*N 150*05.07.2013*22222222*1*
*22080200*11111111*N 150*05.07.2013*22222222*1*
*22080300*11111111*N 150*05.07.2013*22222222*1*
*22080100*3333333333*N 150*05.07.2013*22222222*1*
*22080200*3333333333*N 150*05.07.2013*22222222*1*
*22080300*3333333333*N 150*05.07.2013*22222222*1*
1 2 3 4 5 6 7

22080100, 22080200, 22080300 – коди класифікації доходів бюджету;

11111111 – код за ЄДРПОУ орендаря, 3333333333 – реєстраційний номер облікової картки платника податків орендаря – фізичної особи – підприємця;

N 150 – номер договору оренди;

05.07.2013 – дата укладання договору оренди;

22222222 – код за ЄДРПОУ органу приватизації;

1 – орендна плата (вид платежу: 1 – орендна плата, 2 – пеня, 3 – авансовий платіж, завдаток);

є) погашення платниками податків податкових векселів коштами:

Приклад заповнення поля “Призначення платежу” в разі погашення платником “Космос” (код за ЄДРПОУ 15120560) податкових векселів коштами:

* ;109 ;15120560 ;оплата податкового векселя ; ; ;ХХХХХХХХХХ
1 2 3 4 5 6 7

1 – службовий код (“*”);

2 – код виду сплати (“109″ – оплата податкового векселя);

3 – код за ЄДРПОУ платника, який здійснює сплату;

4 – друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу;

5 – не заповнюється;

6 – не заповнюється;

7 – друкується номер векселя, у рахунок погашення якого здійснюється платіж;

ж) погашення банком податкових векселів коштами.

Приклад заповнення поля “Призначення платежу” в разі погашення банком податкових векселів коштами за підприємство “Надія”, що має код за ЄДРПОУ 30611145:

* ;109 ;30611145 ;оплата податкового векселя ; ; ;ХХХХХХХХХХ
1 2 3 4 5 6 7

1 – службовий код (“*”);

2 – код виду сплати (“109″ – оплата податкового векселя);

3 – код за ЄДРПОУ платника, за якого здійснюється оплата (підприємство “Надія”, яке має код за ЄДРПОУ 30611145);

4 – друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу;

5 – не заповнюється;

6 – не заповнюється;

7 – друкується номер податкового векселя;

з) сплата грошового зобов’язання, визначеного за результатами камеральної перевірки підрозділів податкового та митного аудиту.

Приклад заповнення поля “Призначення платежу” в разі сплати грошового зобов’язання, визначеного за результатами камеральної перевірки підрозділів податкового та митного аудиту підприємством “Надія”, що має код за ЄДРПОУ 30611145:

* ;130 ;30611145 ;сплата грошового зобов’язання, визначеного за результатами камеральної перевірки підрозділів податкового та митного аудиту ; ; ;
1 2 3 4 5 6 7

1 – службовий код (“*”);

2 – код виду сплати (“130″ – сплата грошового зобов’язання, визначеного за результатами камеральної перевірки підрозділів податкового та митного аудиту);

3 – код за ЄДРПОУ платника, який здійснює сплату (підприємство “Надія”, що має код за ЄДРПОУ 30611145);

4 – друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу;

5 – не заповнюється;

6 – не заповнюється;

7 – не заповнюється;

и) погашення суми податкового боргу юридичних осіб.

Приклад заповнення поля “Призначення платежу” в розрахунковому документі у разі самостійного погашення податкового боргу підприємством “УКВ”, що має код за ЄДРПОУ 30622145:

* ;054 ;30622145 ;погашення суми податкового боргу юридичних осіб ; ; ;
1 2 3 4 5 6 7

1 – службовий код (“*”);

2 – код виду сплати (“054″ – погашення суми податкового боргу юридичних осіб);

3 – код за ЄДРПОУ платника, який здійснює сплату;

4 – друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу;

5 – не заповнюється;

6 – не заповнюється;

7 – не заповнюється.

4. У разі сплати платежу до бюджету готівкою за заявою на переказ готівки банк при оформленні розрахункового документа у реквізиті “Призначення платежу” повторює текст, наведений у реквізиті “Призначення платежу” заяви на переказ готівки. Поле “Призначення платежу” заповнюється таким чином:

у разі сплати фізичною особою з реєстраційним номером облікової картки платника податків 1234567890 плати за землю готівкою за заявою на переказ готівки:

* ;101 ;1234567890 ;плата за землю ; ; ;
1 2 3 4 5 6 7

1 – службовий код (“*”);

2 – код виду сплати (“101″ – сплата суми податків і зборів / єдиного внеску);

3 – реєстраційний номер облікової картки платника податків, щодо платежу якого формується заява на переказ готівки, – з реквізиту “код платника” заяви на переказ готівки;

4 – друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу – з реквізиту “призначення платежу” заяви на переказ готівки;

5 – не заповнюється;

6 – не заповнюється;

7 – не заповнюється.

5. При здійсненні передоплати (доплати) за митне оформлення на депозитний рахунок, перерахуванні до бюджету та поверненні з бюджету сум митних платежів поле “Призначення платежу” розрахункового документа заповнюється таким чином:

а) здійснення передоплати (доплати) за митне оформлення платником ТОВ “АВС”, що має код за ЄДРПОУ 35867161:

* ;350 ;35867161 ;передоплата (доплата) за митне оформлення ; ; ;
1 2 3 4 5 6 7

1 – службовий код (“*”);

2 – код виду сплати (“350″ – передоплата (доплата) за митне оформлення);

3 – код за ЄДРПОУ платника, який здійснює передоплату (доплату) (ТОВ “АВС”, що має код за ЄДРПОУ 35867161);

4 – друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу;

5 – не заповнюється;

6 – не заповнюється;

7 – не заповнюється;

б) перерахування до бюджету суми митних платежів за платіжним дорученням, сформованим територіальним органом Міндоходів, що має код за ЄДРПОУ 00137331, за кодом класифікації доходів бюджету 15010200 “Мито на товари, які ввозяться (пересилаються) громадянами”, у разі сплати митних платежів у безготівковій формі:

* ;351 ;00137331 ;15010200 ;01 ;с. 061 ;код 120
1 2 3 4 5 6 7

1 – службовий код (“*”);

2 – код виду сплати (“351″ – перерахування до бюджету суми митних платежів);

3 – код за ЄДРПОУ територіального органу Міндоходів, який здійснює перерахунок;

4 – код класифікації доходів бюджету, на який здійснюється сплата;

5 – код способу розрахунку (01 – заповнюється за даними митних декларацій відповідно до Класифікатора способів розрахунку);

6 – символ звітності;

7 – код виду надходжень (120 – заповнюється за даними митних декларацій відповідно до Класифікатора видів надходжень бюджету, що контролюються митними органами);

в) повернення платнику органами Державної казначейської служби України коштів митних та інших платежів, помилково та/або надміру сплачених до бюджету за платіжними дорученнями, сформованими на підставі висновків територіальних органів Міндоходів.

Приклад заповнення поля “Призначення платежу” у разі повернення платнику (підприємство “Маяк”, що має код за ЄДРПОУ 20120559) надміру сплачених митних платежів. Платіжне доручення оформлене на підставі висновку від 19 квітня 2013 року N 123:

* ;353 ;20120559 ;повернення коштів митних платежів, помилково сплачених до бюджету ;19 квітня 2013 року ;123 ;
1 2 3 4 5 6 7

1 – службовий код (“*”);

2 – код виду сплати (“353″ – повернення коштів митних платежів, помилково та/або надміру сплачених до бюджету);

3 – код за ЄДРПОУ платника, який здійснив сплату (підприємство “Маяк”, що має код за ЄДРПОУ 20120559);

4 – друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу;

5 – дата реєстрації висновку (“19 квітня 2013 року”);

6 – реєстраційний номер висновку (“123″);

7 – не заповнюється.

6. При сплаті єдиного внеску поле “Призначення платежу” розрахункового документа заповнюється таким чином:

а) сплата суми єдиного внеску підприємством “Маяк”, що має код за ЄДРПОУ 20120559:

* ;101 ;20120559 ;єдиний внесок за травень ; ; ;
1 2 3 4 5 6 7

1 – службовий код (“*”);

2 – код виду сплати (“101″ – сплата суми податків і зборів / єдиного внеску);

3 – код за ЄДРПОУ платника, який здійснює сплату (підприємство “Маяк”, що має код за ЄДРПОУ 20120559);

4 – друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу;

5 – не заповнюється;

6 – не заповнюється;

7 – не заповнюється;

б) повернення платнику помилково сплачених коштів єдиного внеску на підставі розрахункових документів територіальних органів Міндоходів.

Приклад заповнення поля “Призначення платежу” у разі повернення платнику (підприємство “Колос”, що має код за ЄДРПОУ 20120559) помилково сплачених коштів єдиного внеску:

* ;107 ;20120559 ;повернення помилково сплачених коштів єдиного внеску ; ; ;
1 2 3 4 5 6 7

1 – службовий код (“*”);

2 – код виду сплати (“107″ – повернення сум податків і зборів, помилково або надміру зарахованих до бюджету / єдиного внеску);

3 – код за ЄДРПОУ платника, якому здійснено повернення (підприємство “Колос”, що має код за ЄДРПОУ 20120559);

4 – друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу;

5 – не заповнюється;

6 – не заповнюється;

7 – не заповнюється.

7. Сплата за кожним видом платежу та за кожним кодом виду сплати має оформлятися окремим документом на переказ.

8. У разі заповнення поля “Призначення платежу” з порушенням вимог, визначених у цьому Порядку, документ на переказ береться до виконання. При цьому вважається, що платник податків сплачує грошове зобов’язання (код виду сплати “101″).

9. У разі виникнення будь-яких питань за довідками слід звертатися до територіального органу Міндоходів за місцем реєстрації.

10. Список кодів видів сплати (які вказуються в полі “Призначення платежу”) розрахункового документа наведено в додатку до цього Порядку.

Директор
Координаційно-моніторингового
департаменту
І. С. Санжаревська
Додаток
до Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів
(пункт 10)

Список кодів видів сплати

Код виду сплати Вид сплати
за податками і зборами
101 Сплата суми податків і зборів / єдиного внеску*
107 Повернення сум податків і зборів, помилково або надміру зарахованих до бюджету / єдиного внеску
108 Перерахування коштів з одного рахунку на інший
109 Оплата податкового векселя*
110 Відшкодування ПДВ на рахунок платника
111 Відшкодування процентів за бюджетною заборгованістю
121 Сплата адміністративного штрафу*
125 Авансові внески, нараховані на суму дивідендів та прирівняних до них платежів*
130 Сплата грошового зобов’язання, визначеного за результатами камеральної перевірки підрозділів податкового та митного аудиту*
131 Сплата грошового зобов’язання, визначеного за результатами документальної/фактичної перевірки підрозділів податкового та митного аудиту*
132 Сплата грошового зобов’язання, визначеного за результатами документальної перевірки підрозділів оподаткування та контролю об’єктів і операцій*
128 Сплата суми податків і зборів / єдиного внеску, визначених за результатами камеральної перевірки підрозділів доходів і зборів з фізичних осіб*
133 Сплата суми податків і зборів / єдиного внеску, визначених за результатами документальної перевірки підрозділів доходів і зборів з фізичних осіб*
134 Сплата грошового зобов’язання, визначеного за результатами перевірки підрозділів податкового та митного аудиту (інші надходження)*
135 Сплата фінансових санкцій, визначених підрозділом контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів*
140 Надходження до бюджету коштів у рахунок погашення податкового боргу
141 Стягнення податкового боргу за рішенням суду шляхом стягнення коштів з рахунків клієнтів банків
142 Стягнення податкового боргу за рішенням суду шляхом стягнення готівки, що належить платникові податків
143 Стягнення податкового боргу за рішенням суду за рахунок реалізації майна платника податків, що перебуває у податковій заставі
144 Стягнення податкового боргу за рішенням суду шляхом погашення за рахунок додаткових джерел (дебіторської заборгованості, боргу відокремлених підрозділів юридичних осіб тощо)
054 Погашення суми податкового боргу юридичних осіб*
055 Погашення суми податкового боргу фізичних осіб*
056 Погашення суми податкового боргу з акцизного податку*
057 Погашення суми податкового боргу за результатами контрольно-перевірочної роботи*
017 Надходження до бюджету коштів платника податків, щодо якого порушено провадження у справі про визнання банкрутом платника податку (юридичних осіб)*
018 Надходження до бюджету коштів платника податків, щодо якого порушено провадження у справі про визнання банкрутом платника податку (фізичних осіб – підприємців)*
019 Надходження до бюджету коштів платника податків, щодо якого порушено провадження у справі про визнання банкрутом платника податку (з акцизного податку)*
139 Надходження до бюджету коштів платника податків, щодо якого порушено провадження у справі про банкрутство (за результатами контрольно-перевірочної роботи)*
196 Надходження розстрочених (відстрочених) сум юридичних осіб*
197 Надходження розстрочених (відстрочених) сум фізичних осіб*
198 Надходження розстрочених (відстрочених) сум з акцизного податку*
199 Надходження розстрочених (відстрочених) сум за результатами контрольно-перевірочної роботи*
147 Стягнення в межах виконавчого провадження
148 Надходження в бюджет коштів від погашення податкового боргу в міжнародних правовідносинах
149 Надходження в бюджет коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі, а також скарбів
160 Сплата грошового зобов’язання, визначеного територіальним органом Міндоходів за результатами перевірки підрозділів оперативного управління*
161 Сплата грошового зобов’язання, визначеного територіальним органом Міндоходів за результатами перевірки підрозділів слідчого управління фінансових розслідувань*
за митними платежами
350 Передоплата (доплата) митних платежів*
351 Перерахування до бюджету суми митних платежів
352 Повернення коштів, що обліковуються на відповідних рахунках митного органу як передоплата
353 Повернення коштів митних платежів, помилково та/або надміру сплачених до бюджету
354 Сплата грошового зобов’язання, визначеного за результатами документальної невиїзної перевірки підрозділів податкового та митного аудиту*
355 Сплата грошового зобов’язання, визначеного за результатами документальної виїзної перевірки підрозділів податкового та митного аудиту*
356 Погашення суми податкового боргу за результатами контрольної роботи підрозділів податкового та митного аудиту*
357 Надходження до бюджету за результатами рішення про коригування митної вартості
358 Надходження до бюджету за результатами рішення щодо класифікації товарів
359 Надходження до бюджету за результатами рішення про визначення країни походження

____________
* Використовується при заповненні документів на переказ платниками податків.

В рубриках: Уплата ЕСВ

 

Оставьте комментарий

Вы должны войти, чтобы оставлять комментарии.