Как сообщить в службу занятости про сокращение персонала? Украина 2014

Автор: Администратор 18.06.2014

Работодатели в случае массового увольнения работников должны подавать за 2 месяца до увольнения Форму N 4-ПН, необходимость подавать отчет также закреплена  в ст. 49-2 КЗоТ.

Закон України від 05.07.2012 р. N 5067-VI “Про зайнятість населення”, Стаття 50. Участь роботодавців у забезпеченні зайнятості населення

3. Роботодавці зобов’язані:
4) своєчасно та в повному обсязі  <…>подавати територіальним органам центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, інформацію про:
<…>заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємств, установ, організацій, скороченням чисельності або штату працівників підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання за два місяці до вивільнення;

На виконання цієї норми Закону Міністерством соціальної політики України видано Наказ від 31.05.2013 р. N 317 “Про затвердження форми звітності N 4-ПН “Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці” та Порядку її подання”.

ПОРЯДОК
подання форми звітності N 4-ПН “Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці”

1. Форма звітності N 4-ПН “Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці” (далі – інформація) заповнюється підприємствами, установами та організаціями у разі запланованого масового вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням чисельності або штату працівників підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання.

2. У цьому Порядку термін “роботодавці” вживається у значенні, наведеному в Законах України “Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності” та “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.

3. Інформація подається підприємствами, установами, організаціями не пізніше ніж за два місяці до вивільнення працівників до територіального органу Державної служби зайнятості України у містах Києві та Севастополі, районі, місті, районі у місті (далі – територіальний орган) за місцем реєстрації як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

4. Критерії масового вивільнення працівників з ініціативи роботодавця (одноразового або протягом трьох місяців), крім випадку ліквідації юридичної особи, визначені у статті 48 Закону України “Про зайнятість населення”.

5. У графі А вказується порядковий номер запису. У запис з окремим порядковим номером включаються дані про кількість запланованих до вивільнення працівників, за якими дані про найменування професії (посади), дату наказу про попередження про вивільнення працівників та дату запланованого вивільнення, відображені у графах 1, 3, 4, повністю збігаються. В іншому випадку дані про заплановане вивільнення працівників відображаються у записах під іншими порядковими номерами.

6. У графі 1 зазначається найменування професії (посади) відповідно до діючого Національного класифікатора України “Класифікатор професій”.

7. У графі 2 вказується кількість осіб, яких передбачається вивільнити.

8. У графі 3 зазначається дата наказу, яким було попереджено працівників про заплановане вивільнення.

9. У графі 4 зазначається дата запланованого вивільнення працівників.

10. Форма підписується керівником (власником) підприємства (установи, організації), зазначаються прізвище, ініціали та дата складання звіту. Вказуються номери телефону, факсу та адреса електронної пошти підприємства (організації, установи).

Директор Департаменту
праці та зайнятості
М. Лазебна


Закон України від 05.07.2012 р. N 5067-VI “Про зайнятість населення”, стаття 48. Масове вивільнення працівників з ініціативи роботодавця:

1. Масовим вивільненням з ініціативи роботодавця (крім випадку ліквідації юридичної особи) є одноразове або протягом:

1) одного місяця:

  • вивільнення 10 і більше працівників на підприємстві, в установі та організації з чисельністю від 20 до 100 працівників;
  • вивільнення 10 і більше відсотків працівників на підприємстві, в установі та організації з чисельністю від 101 до 300 працівників;

2) трьох місяців – вивільнення 20 і більше відсотків працівників на підприємстві, в установі та організації незалежно від чисельності працівників.

Закон України від 05.07.2012 р. N 5067-VI “Про зайнятість населення”, стаття 53. Відповідальність за порушення законодавства про зайнятість населення:

6. У разі неподання або порушення роботодавцем установленого порядку подання даних, передбачених абзацом третім пункту 4 частини третьої статті 50 цього Закону, стягується штраф у чотирикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент виявлення порушення.

КЗпП, Стаття 49-2. Порядок вивільнення працівників

Про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за два місяці.

При вивільненні працівників у випадках змін в організації виробництва і праці враховується переважне право на залишення на роботі, передбачене законодавством.

Одночасно з попередженням про звільнення у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці власник або уповноважений ним орган пропонує працівникові іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації. При відсутності роботи за відповідною професією чи спеціальністю, а також у разі відмови працівника від переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації працівник, за своїм розсудом, звертається за допомогою до державної служби зайнятості або працевлаштовується самостійно. Водночас власник або уповноважений ним орган доводить до відома державної служби зайнятості про наступне вивільнення працівника із зазначенням його професії, спеціальності, кваліфікації та розміру оплати праці.

Вимоги частин першої – третьої цієї статті не застосовуються до працівників, які вивільняються у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці, пов’язаних з виконанням заходів під час мобілізації, на особливий період.

Державна служба зайнятості пропонує працівникові роботу в тій же чи іншій місцевості за його професією, спеціальністю, кваліфікацією, а при її відсутності – здійснює підбір іншої роботи з урахуванням індивідуальних побажань і суспільних потреб. При необхідності працівника може бути направлено, за його згодою, на навчання новій професії (спеціальності) з наступним наданням йому роботи.

ФОНД ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ

ЛИСТ

від 03.09.2013 р. N ДЦ-01-5474/0/6-13

<…>

Починаючи з 01.01.2013 р. набрав чинності Закон України від 05.07.2012 р. N 5067-VI “Про зайнятість населення” (далі – Закон). Відповідно до Закону роботодавці зобов’язані подавати до центрів зайнятості таку звітність:

• інформація про зайнятість і працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (абзац другий частини третьої ст. 14 Закону);

• інформація про попит на робочу силу (вакансії) (абзац другий пункту 4 частини третьої ст. 50 Закону);

• інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці (абзац третій п. 4 частини третьої ст. 50 Закону).

На виконання даних норм Закону Міністерством соціальної політики України видано накази:

від 16.05.2013 р. N 271 “Про затвердження Порядку надання роботодавцями територіальним органам Державної служби зайнятості інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню”;

від 31.05.2013 р. N 316 “Про затвердження форми звітності N 3-ПН “Інформація про попит на робочу силу (вакансії)” та Порядку її подання”;

від 31.05.2013 р. N 317 “Про затвердження форми звітності N 4-ПН “Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці” та Порядку її подання”.

В пункті 5 Прикінцевих і перехідних положень Закону закріплено, що до приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону. Тому положення Закону України від 02.03.2000 р. N 1533-III “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”, які суперечать новому Закону “Про зайнятість населення”, не застосовуються.

Міністерством соціальної політики України видано наказ від 18.03.2013 р. N 123 “Про визнання деяких наказів такими, що втратили чинність” (в тому числі наказу Міністерства соціальної політики України від 14.07.2011 р. N 279 “Про затвердження форми звітності N 5-ПН “Звіт про прийнятих працівників” та інструкції щодо її заповнення”).

З огляду на все вищезазначене, звітність про прийнятих працівників до державної служби зайнятості не подається.

Звітність про розмір заробітної плати та про використання робочого часу працівників подавалася до 01.01.2013 р. роботодавцями, з якими укладено договори про працевлаштування безробітних з наданням дотації відповідно до Порядку надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних від 10.01.2001 р. N 1, який втратив чинність з 30.04.2013 р.

Крім того, 22.08.2013 р. за N 3114 у Верховній Раді України зареєстрований проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про зайнятість населення”, яким передбачається виключення із Закону України від 02.03.2000 р. N 1533-III “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” норми щодо подачі роботодавцями відомостей про прийнятих працівників, про розмір заробітної плати та про використання робочого часу працівників.

Голова правління
Б. Коломієць

 

Оставьте комментарий

Вы должны войти, чтобы оставлять комментарии.