Как сообщить в службу занятости про сокращение персонала? Украина 2014

Автор: Администратор 18.06.2014

Работодатели в случае массового увольнения работников должны подавать за 2 месяца до увольнения Форму N 4-ПН, необходимость подавать отчет также закреплена  в ст. 49-2 КЗоТ.

Читать полностью »

Как платят больничные при простое предприятия

Автор: Администратор 22.04.2014

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

ЛИСТ

від 09.04.2014 р. N 5.1-31-767

Щодо надання допомоги по тимчасовій непрацездатності під час простою підприємства не з вини працівника

Розглянувши звернення щодо надання допомоги по тимчасовій непрацездатності під час простою підприємства не з вини працівника, в межах своє компетенції повідомляємо наступне.

Згідно з п. 4 постанови Кабінету Міністрів України “Про обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням” від 26.09.2001 р. N 1266, право надавати роз’яснення щодо застосування Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням (далі – Порядок) надано Міністерству соціальної політики України.

Керуючись роз’ясненнями Міністерства соціальної політики України (листи N 108/18/99-10 від 16.04.2010 р., N 201/18/99-10 від 08.07.2010 р.), повідомляємо, що незалежно від того, чи тимчасова непрацездатність працівника настала до початку простою, чи у період простою та продовжується після його закінчення, оплата днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, здійснюється на загальних підставах і надається у порядку та розмірах, встановлених Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням” від 18.01.2001 р. N 2240.

Розрахунок середньої заробітної плати провадиться відповідно до п. 14 або п. 16 Порядку шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески, на кількість відпрацьованих робочих днів (годин) згідно з графіком роботи підприємства (працівника) у розрахунковому періоді.

Згідно із п. 20 Порядку сума допомоги по тимчасовій непрацездатності застрахованій особі та оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця розраховується шляхом множення суми денної (годинної) виплати, розмір якої встановлюється у відсотках середньоденної (середньогодинної) заробітної плати залежно від страхового стажу, на кількість днів (годин), які підлягають оплаті за графіком роботи підприємства, установи, організації, структурного підрозділу підприємства, установи, організації або за індивідуальним графіком роботи працівника.

Отже, листки непрацездатності, які припадають на період простою, працівникам мають бути оплачені за робочі дні (години) за графіком роботи цих працівників, що пропущені через хворобу. Іншої оплати днів тимчасової непрацездатності під час простою підприємства не з вини працівника діючим законодавством не передбачено.

Проаналізувавши відповідь виконавчої дирекції Запорізького обласного відділення Фонду на поставлені у листі від 27.12.2013 р. N 575 питання, Виконавча дирекція Фонду погоджується з наданими роз’ясненнями, які побудовані на підставі вимог чинного законодавства.

Заступник директора Т. А. Нагорна

Кто платит резервисту заработную плату? Как отражать в отчете?

Автор: Администратор 18.04.2014

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 11.04.2014 р. N 9846/05-10

Щодо відображення у звітності по ЄСВ оплати навчальних зборів

У зв’язку з численними зверненнями щодо відображення в таблицях 5 та 6 додатка 4 звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – звіт) осіб, яких призвали на військові збори та/або мобілізували, Пенсійний фонд України повідомляє.

Відповідно до п. 7 – 8 Інструкції про умови виплати грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних та резервістів, затвердженої наказом Міноборони від 12.03.2007 р. N 80, за працівниками, призваними на військові збори, зберігається місце роботи і середня заробітна плата. Заробітна плата виплачується за відпрацьований час до дня припинення роботи у зв’язку з від’їздом на збори, а також середня заробітна плата за перші півмісяця зборів. За решту часу перебування на зборах заробітна плата виплачується у звичайні строки, встановлені на підприємстві, в установі чи організації, де працює військовозобов’язаний.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2006 р. N 1644 виплата середнього заробітку військовозобов’язаним, у т. ч. резервістам, призваним на збори, проводиться підприємствами, установами та організаціями, в яких працюють призвані на збори громадяни.

На період мобілізації, на особливий період, але не довше ніж один рік, за працівниками також зберігається місце роботи і середня заробітна плата. Таку норму запроваджено з 01.01.2014 р. Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення проведення мобілізації” від 27.03.2014 р. N 1169-VII.

Отже трудові відносини, впродовж вищезазначених строків, з такими працівниками не перериваються.

Спеціального коду “типу нарахувань” для відображення середньої заробітної плати у таблиці 6 додатка 4 звіту нормативно не встановлено. У разі, якщо період мобілізації або перебування працівника на військових зборах лежить в межах одного місяця, середня заробітна плата, нарахована за цей час, відображається сукупно із заробітною платою за такий звітний місяць.

Якщо період виходить за межі одного календарного місяця, то “перехідна” сума середньої заробітної плати відображається окремим рядком за наступний календарний місяць, аналогічно відпускним, але без зазначення типу нарахування.

У разі, якщо військовозобов’язаний був призваний зі щорічної чи додаткової відпустки, за погодженням з роботодавцем відпустки підлягають продовженню після закінчення зборів або перенесенню на інший строк. В останньому випадку перерахунок відпускних, а саме їх сторнування, відображається у таблиці 6 додатка 4 відповідно до загальновстановлених правил формування персоніфікованих даних у таких випадках, із застосуванням знаку “-”.

Директор департаменту О. Б. Ніколаєв

Наказание за невыдачу аванса на командировку.

Автор: Администратор 03.02.2014

В письме от 07.11.2013 г. N 998/13/155-13 Министерство социальной политики Украины в ответе к вопросу № 3 отметило, что необеспечение командированного работника является нарушением трудового законодательства, и виновные лица в соответствии со статьей 265 Кодекса законов о труде Украины несут ответственность согласно действующему законодательству. В случае если работник не будет обеспечен авансом на командировку, то виновных в этом должностных лиц предприятия могут привлечь к административной ответственности за нарушение законодательства о труде (штраф в размере от 510 до 1700 грн. согласно ст. 41 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

Напомним, что требование о выдаче аванса на командировку содержится в п. 11 Инструкции о служебных командировках. Но действие новой редакции Инструкции распространяется только на органы государственной власти, предприятия, учреждения и организации, которые полностью или частично содержатся (финансируются) за счет бюджетных средств.

Ошибка в фамилии командировочного лишает его права на компенсацию проезда

Автор: Администратор 18.12.2013

Ошибка в фамилии командировочного лишает его права на компенсацию проезда- такое мнение Минфин высказал в Письме от 21.10.2013 г. N 31-07230-16-10/30556:

Читать полностью »

Заполнение 1 ДФ при увольнении

Автор: Администратор 16.12.2013

Миндоходов в ЕБНЗ разъяснило, что если работник увольняется в месяце, в котором ему не насчитывался доход, то ради того, чтобы заполнить графу 7 “дата увольнения с работы” в 1 дф за последний период этого работника отражать не нужно  с пустым доходом.

Читать полностью »

В рубриках: 1 ДФ | Комментировать »

В каких случаях можно заключать договор о полной материальной ответственности.

Автор: Администратор 13.12.2013

Письменные договора о полной материальной ответственности могут быть заключены предприятием, учреждением, организацией с работниками (достигшими восемнадцатилетнего возраста),которые занимают должности или выполняют работы, непосредственно связанные с хранением, обработкой, продажей (отпуском), перевозкой или применением в процессе производства переданных им ценностей.

Перечень таких должностей и работ, а также типовой договор о полной индивидуальной материальной ответственности утверждаются в порядке, который определяется Кабинетом Министров Украины.

Перечень должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми предприятием, учреждением, организацией могут заключаться письменные договоры о полной материальной ответственности за необеспечение сохранности ценностей, переданных им для хранения, обработки, продажи (отпуска), перевозки или применения в процессе производства утвержден ПОСТАНОВЛЕНИЕМ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ СЕКРЕТАРИАТ ВСЕСОЮЗНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ от 28 декабря 1977 г. N 447/24

Если же договор о полной материальной ответственности заключен с работником, должность и работа которого иная, нежели предусмотрена ПОСТАНОВЛЕНИЕМ,  то такой договор не имеет юридической силы. Об этом в частности сказано в письме Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел от 27.09.2012 г. N 10-1389/0/4-12.

Перенос рабочих дней января 2014 года.

Автор: Администратор 02.12.2013

Кабинет Мигистров Украины издал распоряжение от 21 ноября 2013 р. N 920-р, в котором отмечено, что

Читать полностью »

Что будет за невыдачу аванса на командировку?

Автор: Администратор 22.11.2013

За невыдачу аванса на командировку- ничего не будет.

В ст. 121 КЗоТ указаны гарантии и компенсации на которые имеют право работники при служебных командировках. Такой гарантии, как выдача аванса на командировку там нет. Инструкция о служебных командировках в пределах Украины и за границу № 59 (утверждена приказом Минфина от 17.03.2011 г. № 362) распространяется только на гос. предприятия- так что более подробных обязанностей для коммерческих предприятий- вообще нигде не указано.
Но и для гос. предприятий, согласно п. 5 раздела I Инструкции о служебных командировках в пределах Украины и за границу № 59 (утверждена приказом Минфина от 17.03.2011 г. № 362): предприятие,  обеспечивает работника  денежными средствами для осуществления текущих расходов во время служебной командировки (авансом) (а не обязано обеспечить- как было раньше). До 11.04.2011 г. в этой Инструкции содержалось более жесткое требование: “предприятие, которое командирует работника, обязано обеспечить его денежными средствами (авансом)

Соответственно, и для гос. предприятий ответственности за невыдачу аванса на командировку нет.

На практике на должностных лиц гос. предприятий иногда пытаются наложить штраф за невыдачу аванса от 510 до 1700 грн.  по ст. 41 КоАП (нарушение требований законодательства о труде и об охране труда). Тем не менее- отбиваться от этого штрафа можно и нужно, так как жесткого требования выдавать аванс законодательство не содержит.

Читать полностью »

Заполняем платежки по-новому с легкой руки Миндоходов…

Автор: Администратор 18.11.2013

Появился новый порядок заполнения  платежек (утвержден Приказом Миндоходов № 609 от 22.10.2013 г., вступит в силу с даты публикации). Порядок 5.11.2013 г. был зарегистрирован в Минюсте- так что вступит в действие сегодня-завтра.

Порядок будет применяться при заполнении поля “Назначение платежа” в платежках  при:

Примеры заполнения поля  “Назначение платежа” расчетного документа

Пусть код ЕГРПОУ: 20120559.

При уплате НДС: *;101;20120559;ПДВ за березень;;;

При уплате ЕСВ: *;101;20120559;ЄСВ за березень;;;

Читать полностью »